The Pit Pinout

SOLDER SIDE PARTS SIDE
+5V +5V
+5V +5V
+12V +12V
SPK+ SPK-
NC VSYNC
KEY KEY
VRED VGREEN
VBLUE VGND
NC NC
COIN1 NC
P2START NC
NC P1START
P2UP P1UP
P2LEFT P1LEFT
P2DOWN P1DOWN
P2RIGHT P1RIGHT
P2B1 P1B1
NC NC
NC NC
NC NC
GND GND
GND GND