Nintendo PlayChoice-10 Dual Pinout

Main Edge Connector:

SOLDER SIDE PARTS SIDE
GND GND
NC GND
SAUD MAUD
NC START
NC RESET
NC NC
NC SELECT
NC P2DOWN
NC P2UP
NC P2LEFT
NC P2RIGHT
P2B1 P2B2
NC COIN1
NC NC
NC NC
NC COUNT1
+24V SVC
NC NC
NC NC
+5V +5V
+5V +5V
GND GND
GND GND
SVSYNC MVSYNC
SVBLUE SVGND
SVRED SVGREEN
MVBLUE MVGND
MVRED MVGREEN

20 Pin IDC Connector:

P1RIGHT P1LEFT
P1DOWN P1UP
GND NC
P1B1 P1B2
GND NC
CH SELECT CH ENTER
GND GND
NC GND
GUN TRIGGER (NC) GUN HIT (NC)
+5V +5V